Přispívejte měsíčně na konkrétního pacienta

My vás budeme pravidelně informovat jak se mu daří

Jak funguje tato podpora? / How do sponsorships work?

nejdůležitější částí naší práce je trvalá finanční podbora léčby konkrétního pacienta; aktuálně evidujeme více než 49 dětských pacientů s diagnostikovanou srpkovitou anémií, přihlásíte li se k pravidelné podpoře, obdržíte od nás jméno a fotografii "vašeho" pacienta, a dále pravidelné informace o tom, jak se mu daří

the most important part of our work is the ongoing financial support of the treatment of a particular patient; We currently have more than 49 pediatric patients diagnosed with sickle cell disease, if you sign up for regular support, you will receive from us the name and photo of "your" patient, as well as regular information on how he is doing.

500 Kč /20 €

měsíčně / monthly

trvalá celoživotní léčba jednoho pacienta užívajícího hydroxyureu, zahrnuje i pravidelné měsíční kontroly a krevní testy  

long-term lifelong treatment of one patient taking hydroxyurea, including regular monthly check-ups and blood tests


Chcete trvale podpořit dítě se srpkovitou anémií? 

Do you want to permanently support child with SCD?


Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme s detaily / Fill in all the necessary information and we will contact you with details

Potvrzení o daru vám zašleme - příspěvky, které nám zasíláte, si jednoduše můžete odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok

AKSAM

náš pětiletý pacient, společně se svojí matkou trvale užívající Hydroxyureu

500 Kč měsíčně jsou náklady na trvalou léčbu jedné osoby

tato částka několikanásobně převyšuje finanční možnosti rodiny


our five-year-old patient, together with his mother, constantly taking Hydryxyurea

20€ per month is the cost of permanent treatment of one person

this amount is several times higher than the financial possibilities of the family

Vybereme vám konkrétního pacienta - pomožte tomuto nebo desítkám dalších