Podpora chronické léčby dětí

31.05.2020

Podpora chronické léčby dětí se srpkovitou anémií

Jen část dětí se závažným průběhem onemocnění je indikována k léčbě hydroxyureou. Všechny děti však potřebují pravidelné laboratorní testy a léčbu léky, které zabraňují vzniku bakteriálních infekcí a malárie. Velmi často tyto děti přichází k nám na kliniku s celou řadou komplikací, které se srpkovitou anémií souvisí. Naší snahou je zajistit financování této chronické léčby a akutních komplikací. Nemůžete nebo se necítíte na dlouhodobý závazek ve formě dlouhodobé podpory léčby hydroxyureou? Podpořte jednorázově nebo opakovaně dle Vašich možností náš projekt necíleně. Všechny tyto prostředky budou použity na zajištění zdravotní pomoci. Pro bližší informace nás kontaktujte.Support for chronic treatment of children with sickle cell disease

Only a proportion of children with severe disease is indicated for the treatment with hydroxyurea. However, all children need regular laboratory tests and treatment with medications that prevent bacterial infections and malaria. Very often these children come to our clinic with a number of complications related to sickle cell disease. Our aim is to ensure funding for this regular test and medical treatment. Can't or do not you feel for a long-term commitment in the form of support of hydroxyurea therapy? Support our project in a non-targeted manner once or repeatedly according to your possibilities. All these funds will be used to provide medical assistance. Contact us for more information